Pierwsze kłopoty z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego

1. W polskim prawie istnieją przepisy art. 14a ust. 11 i art. 16r ust. 12 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które stanowią, że testy i pytania testowe z 3 państwowych egzaminów, tj. Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego nie podlegają udostępnianiu jako informacja publiczna. Także testy z tych edycji egzaminu, które już się odbyły.

2. W polskim prawie istnieje jednak również w rozdziale o prawach i wolnościach Konstytucji art. 61 ustanawiający prawo do informacji publicznej i ograniczenia, jakim prawo to może podlegać.

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

3. W zakresie testów z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, które już się odbyły Naczelna Rada Lekarska zaskarżyła przepisy ustawy do Trybunału Konstytucyjnego postulując uznanie pokazanych w pkt 1 ograniczeń za niezgodne z Konstytucją.

4. 7 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy te istotnie są niezgodne z Konstytucją uzasadniając, że nie ma żadnych podstaw do wyłączania tych testów z zakresu informacji publicznej:

Trybunał uznał, że ograniczenie prawa do informacji, które wynika z zakwestionowanych przepisów ustawy o lekarzach, nie było konieczne ze względu na którąkolwiek z wartości wskazanych w art. 61 ust. 3 konstytucji. W ocenie Trybunału, publiczny dostęp do testów z egzaminów, które już się odbyły, nie wkracza w wolności i prawa innych osób i podmiotów gospodarczych, nie zagraża też porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub ważnemu interesowi gospodarczemu państwa. Nie mieści się również w katalogu wyjątków wskazanych w art. 5 u.d.i.p. (prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy)

5. Przygotowaniem testów zajmuje się Centrum Egzaminów Medycznych, państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Zdrowia.

6. Tuz po wyroku dzielni wykopowicze @daj_pan_spokoj i @maniac777 wystąpili do CEM z wnioskiem o udostępnienie testów, które już się odbyły, po to aby sprawdzić, jak organy administracji radzą sobie z wykonywaniem wyroków TK.

7. Centrum odpowiedziało, że nie jest w stanie obecnie odpowiedzieć na ów wniosek o udostępnienie informacji publicznej, bo musi spytać mądrzejszych od siebie:

comment ibeot1z1zfeue8jtbv19av2m4pyszhfw

powiększ obrazek

8. Recenzentem wyroków TK będzie już nie tylko Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ale i Minister Sprawiedliwości, a może nawet Minister Zdrowia.

9. Koniec

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *